Lista Bird Observatory Norsk Ornitologisk Forening
Norsk English
Only in English Only in English

News
Volunteer
Species list
Deviation
Log
Ringing numbers
Yearly totals
Abroad
About us
Volunteers 2019/20
Volunteers 2015-2018
Recording area
School project
Accommodation
Guiding
Publications
2011-2020
1957-2010
Transport
Contact
Shop & support us
Bird Obs Norway
Videos

Log in

Search the site


Tundra Swan
Dvergsvane (Cygnus columbianus)

Raw data for this species: Observation log - Ringing data

Dvergsvanen er svært uvanlig ved Lista Fyr, og det foreligger kun 5 godkjente observasjoner i perioden 1990-2014. Arten sees jevnlig i småflokker opp til ca. 10 individer i Sør-Norge gjennom vintermånedene fra november til mars. I denne perioden på året observeres den mer eller mindre årlig på Lista. Arten hekker på den arktiske tundraen i Russland og overvintrer i Vest-Europa hovedsakelig sør for Norge.

Generelt er arten enklest å identifisere når den raster i vintermånedene. Den forekommer da hovedsakelig i perioden med beskjeden dekning på fuglestasjonen. Til tross for at enkelte individer holder seg i ukevis lenger øst på Lista, virker det som de beveger seg lite og at områdene rundt Lista Fyr ikke er attraktiv beitemark.Observasjoner pr. år. (Antall individ x besøksdager)
Det foreligger 5 observasjoner i perioden fram til 2014. 3 ind ble sett to ganger i 1992. Den høye søylen i 1998 dreier seg om 5 ind. som ble sett 6 dager. De eneste fuglene som er sett flere dager i området. I tillegg foreligger det en enkeltobservasjon fra 1998 og ett ind. fra 2006.
Fenologi dvergsvane (individ x besøksdager)
At hovedforekomsten er i november er nokså typisk for artens høsttrekk. Observasjoner fra april og september derimot er mer uvanlig for arten i vårt område.
Lista Fuglestasjon
Fyrveien 6
NO-4563 Borhaug
post@listafuglestasjon.no Tlf: 949 86 793