Lista Bird Observatory Norsk Ornitologisk Forening
Norsk English
Only in English Only in English

News
Volunteer
Species list
Deviation
Log
Ringing numbers
Yearly totals
Abroad
About us
Volunteers 2019/20
Volunteers 2015-2018
Recording area
School project
Accommodation
Guiding
Publications
2011-2020
1957-2010
Transport
Contact
Shop & support us
Bird Obs Norway
Videos

Log in

Search the site


Chiffchaff
Gransanger (Phylloscopus collybita)


-


Gransangeren er en trekkfugl som hekker i store deler av Norge og resten av Nord- og Mellom-Europa. Arten har flere underarter der P.c. abietinus og P.c. collybita i Norge. Den generelt vanligste underarten abietinus er først og fremst en barskogsfugl med et nordlig tyngdepunkt i Norge i Trøndelagsregionen. Den sørlige underarten collybita som foretrekker mer varmekjær løvskog ser imidlertid ut til å ha etablert seg i Sør-Norge de senere tiårene og blitt tallrik. Det er nok hovedsakelig denne underarten som hekker ved Lista Fyr.

I tillegg til disse er mer østlige gransangere vanlig særlig senhøstes. Mange av disse er brungrå fugler som mer eller mindre ligner underarten tristis (sibirgransanger) med få eller nesten ingen gule tegninger i fjærdrakten. Gransangeren er insektspesialist og en natt-trekker som trekker til Nord-Afrika om vinteren. Til å være en liten sanger ankommer den tidlig om våren. Trekket er langvarig både vår og høst, trolig delvis fordi de ulike underartene og populasjoner trekker til forskjellige tidspunkt. Særlig på våren er det bemerkelsesverdig at selv om trekket starter allerede i mars, så kommer det kontinuerlig nye fugler helt fram til begynnelsen av juni.

Gransangerens bevegelsesmønster lavt i vegetasjonen, sammen med at den er meget vanlig gjør den til en god art å overvåke i standardisert nettfangst. Ved Lista Fuglestasjon er det noen få lokale hekkefugler. Problemet med å skille de ulike enkeltindividene til underart kompliserer imidlertid bildet noe. Gransangeren ser ut til å bli stadig vanligere i motsetning til søskenarten løvsanger. Et mildere klima kan muligens favorisere gransangeren som har et kortere trekk enn løvsangeren.

Lista Fuglestasjon
Fyrveien 6
NO-4563 Borhaug
post@listafuglestasjon.no Tlf: 949 86 793