Lista fuglestasjon Norsk Ornitologisk Forening
Norsk English
Bare på norsk Bare på norsk

Nyheter
Støtt oss
Frivillig
Artsliste
Avvik
Logg
Merketall
Årstotaler
Utland
Om oss
Frivillige 2019-2023
Frivillige 2015-2018
Stasjonsområde
Norgeslisten
Overnatting
Omvisning
Publikasjoner
2011-2023
1957-2010
Fuglevakta
Vedtekter
Transport
Kontakt
Fuglestasjoner
Videos

Logg inn

Søk på sidenKrykkje
Krykkje
7 av de 8 siste årene har krykkje blitt observert i høye antall. Høsten 2021 har denne arten blitt registrert med det høyeste antallet noensinne (3709 ind.observert, gjennomsnitt per høst er 1144 ind.).
Høstrapport fra 2021

Havhest
Havhest
Den hadde de laveste antall noensinne denne sesongen (siden 1990).

Lappsanger
Lappsanger
Denne arten er ikke registrert i fuglestasjonsområdet tidligere.

Buskskvett
Buskskvett
Denne arten har også hatt en dårlig sesong, med 45% lavere merketall enn normalt. Resultatene fra langtidstrender i den standariserte nettfangsten ved Jomfruland og Lista fuglestasjoner viser en betydelig nedgang i perioden 1990-2020 for denne arten.

Lista Fuglestasjon fullførte i 2021 den 32. sesongen på rad med ringmerkingsovervåking om høsten. Stasjonen har hatt 124 bemanningsdager fra 15.juli til 15.november. 13 mist-nett har vært i bruk i den standardiserte runden (138 meter). Resultatet er langt under normalen.

Antall fugler ringmerket denne høsten er 36% under gjennomsnittet: 2596 fugler ble fanget (gjennomsnitt for høsten er 4062) av 57 forskjellige arter.

Været
Temperaturen har vært høyere enn normalt, med 1°C over gjennomsnittet fra juli til oktober. I oktober var temperaturen hele 2°C over normalen. Nedbørmengden har vært mye lavere enn normalt denne høsten. Tørrest var september med 86% lavere nedbør enn normalt. Det var totalt 25 dager uten ringmerking denne sesongen (sammenlignet med 22 dager i 2020).

Ringmerking
Antall fugler ringmerket høsten 2021 var 36% under gjennomsnittet. 10 færre arter enn i fjor har blitt fanget. «Topp-5 artene» i nettene har vært blåmeis (807), løvsanger (254), fuglekonge (174), stær (139) og gjerdesmett (117).

De store trostene ble ringmerket i lave antall som i fjor. Svarttrost, rødvingetrost og måltrost har blitt ringmerket mellom 39% og 67% under gjennomsnittet. Det er i tillegg, første året uten noen gråtrost i nettene (gjennomsnittet er 16 individ). Andre arter av småtroster som rødstrupe, buskskvett og steinskvett har også hatt en dårlig sesong, med henholdsvis 18%, 45% og 33% lavere merketall enn normalt.

Alle meiser, finkefugler og buskspurver har vist svært lave ringmerkingsantall høsten 2021. Blant disse var svartmeis, granmeis, bokfink, grønnfink og gulspurv. Alle disse artene hadde merketall som lå mellom 40% og 95% under gjennomsnittet. Toppmeis og stjertmeis har vært fraværende i nettene denne høsten.

De fleste sangerne hadde også lave antall i ringmerkingen, noe som gjaldt løvsanger, munk, hagesanger, møller og tornsanger (ringmerket mellom 30% og 73% under gjennomsnittet). Gransanger og sivsanger ble imidlertid ringmerket i tall over normalen.

Utenfor den standardiserte ringmerkingen har vi fanget og fargemerket skjærpiplerke med lyd og feller. I tillegg har vi i år brukt klappfeller med melormlarver for å tiltrekke flere fugler. Totalt 138 individer har blitt fanget i fellene denne høsten, noe som er det høyeste antall siden vi begynte dette prosjektet i 2015 (17 ind. fanget i 2020 og 85 i 2019).

I den standardiserte overvåkingen har vi fortsatt å fargemerke alle linerler, steinskvetter, skjærpiplerker og svartstruper, som en del av et nasjonalt prosjekt drevet av Kjell Mork Soot.

Høsten 2021 ble det fanget 6 perleugler. Fangsten foregår om natta og ved bruk av lyd, og er derfor ikke en del av den standardiserte ringmerkingen.

Observasjoner
Fra 1. januar til 15. november har 234 arter blitt registrert i stasjonsområdet, noe som var 12 færre enn i fjor.

I vårt observasjonsmateriale har noen arter blitt registrert i svært høye antall, slik som sandlo, rugde, krykkje, lomvi, toppskarv, svartkråke, kråke og bjørkefink. Alle artene hadde rekordstall eller nærme rekordstall siden starten av overvåkingen i 1990.

Blant sjøfuglene har gravand, havelle og smålom blitt observert i høyere antall enn normalt. Noen arter viste imidlertid veldig lave tall i høst. Dette er arter som i tillegg har vist en tilbakegang de siste årene: Krikkand, hettemåke, sildemåke, havhest og makrellterne. De to siste nevnte arter hadde de laveste antall noensinne denne sesongen (siden 1990).

En hel del vadere har også blitt registrert med lave tall denne høsten. Denne listen inkulderer tjeld, vipe, småspove, storspove, brushane, skogsnipe, rødstilk, gluttsnipe, sotsnipe og grønnstilk. Langt flere enn de artene av vaderene som hadde normale eller høye antall: Svarthalespove, steinvender, polarsnipe, sandløper og fjæreplytt som har blitt observert i normale eller høye antall. Av disse utmerket sandlo seg med rekordantall siden 1990.

Det har vært mange bemerkelsesverdige eller sjeldne arter i området i løpet av høsten. De mest spesielle registreringene var sabinemåke, fjelljo, egretthegre, spurveugle, hubro, brunvarsler, gulbrynsanger, fuglekongesanger, lappsanger, rødtoppfuglekonge, rosenstær, dvergfluesnapper, ørkensteinskvett og dvergspurv. Lappsangeren og brunvarsleren er ikke registrert i fuglestasjonsområdet tidligere. De utgjør henholdsvis andre og første funn for Agder Fylke.

Fuglestasjonen har fortsatt å guide skoler og private besøkende om høsten i samarbeid med Besøkssenter Våtmark Lista. 14 grupper har fått omvisning av fuglestasjonen i løpet av perioden.

Johanna Klein (Tyskland), Anne-Marie Austad (Norge), Karina Tjørve (Norge), Bård Olsen (Norge) and Gunnar Gundersen (Norge) har vært frivillige ved stasjonen og hjulpet Rubén Piculo og Aïda López i feltarbeidet høsten 2021. Til tross for pandemien og nedgang i antall frivillige, har den daglige innsatsen til alle i teamet gjort det mulig at overvåkingsresultatene ikke har blitt påvirket av disse problemene.Merketall
Denne sesongen855
I dag0
Detaljert logg

Reportasje fra Lista FS
i Aftenposten

Sesongavvik observasjoner
Båndkorsnebb1-99%
Bjørkefink46-98%
Toppmeis1-98%
Granmeis8-94%
Vipe136-89%
Krykkje540+972%
Toppskarv10001+761%
Grankorsnebb13993+751%
Havlire50+573%
Splitterne91+540%
Vis avvik for sesongene
Facebook

Følg Følg Lista FS på
facebook.com

Siste 5 på siden
  Fuglefestival 2.-3. september
  Rapport fra våren 2023
  Ny rapport: Måling av elektromagnetiske feltstyrke fra fugleradar ved Lista fyr.
  Et nytt radar prosjekt er i gang!
  Forløp av fugletrekket om høsten er i endring

Nyheter fra NOF
Er du klar for EuroBirdwatch...
BirdLife Norge på hagefest på...
Ferdselsforbudet ved...
Rekordproduksjon for...
Nedbygging av Tillermarka i...
Fosen-prosjektet om kongeørn:...
Ny versjon av...
La smålommens skrik bli hørt...


Lista Fuglestasjon
Fyrveien 6
NO-4563 Borhaug
post@listafuglestasjon.no Tlf: 949 86 793