Lista Bird Observatory Norsk Ornitologisk Forening
Norsk English
Only in English Only in English

News
Support us
Volunteer
Species list
Deviation
Log
Ringing numbers
Yearly totals
Abroad
About us
Volunteers 2019-2023
Volunteers 2015-2018
Recording area
Norwegian list
Accommodation
Guiding
Publications
2011-2024
1957-2010
Transport
Contact
Bird Obs Norway
Videos

Log in

Search the siteWhooper Swan
Sangsvane (Cygnus cygnus)

Sangsvane fra Lista Fyr

Ung og gammel svane i flukt. De unge holder sammen med de voksne i familiegrupper den første vinteren.


Sangsvanen er vanlig i moderate antall ved Lista Fyr fra november til mars. Arten ankommer i løpet av oktober og forsvinner som regel i løpet av april, men sangsvanen er da mindre tallrik. Noen få individer er også registrert i mai, juni og september. Det er få direkte trekkende fugler som registreres. Hovedsakelig observeres sangsvanene beitende på jordene i Skollevoll og Vågsvollmarka.

Antallet fugler varierer nok til dels i forhold til hvor harde vintrene er med hensyn på snø og is, og hvordan dette vanskeliggjør næringstilgang både i Skandinavia og lokalt. Det kan også være litt tilfeldig hvordan flokkene sprer seg på Lista, noe som lett påvirker tallene i stasjonsområdet. En skal derfor være forsiktig med å tolke variasjoner i tallmaterialet fra fuglestasjonen for denne arten.Variasjon mellom årene - alle observasjoner
Sangsvanen varierer årlig i antall fra 50-500 loggførte individer. Siden forekomsten er størst i den perioden dekningen er svakest og mest variabel fra år til år er variasjonen nok tilfeldig og relativt avhengig av vinterdekningen fra år til år.
Fenologi gjennom hele året
Figuren viser ganske tydelig at de første sangsvanene ankommer i begynnelsen av oktober. At de øker i antall til sesongavslutning i midten av november. De lavere antallene inntil medio mars er uttrykk for lavere dekning, så antallene er nok like høye gjennom vinteren før de avtar utover i mars, mens de siste forsvinner i april. Utover det forekommer det noen få enkeltindiver eller smågrupper fra mai til september. Makstallene er som regel opp mot 40-50 ind.
Fenologi vår
Tallene fra den standardiserte perioden viser at det er en markert reduksjon i antall fra månedsskiftet mars-april. Fra 1-3 ind er observert ved noen anledninger i mai og tidlig juni, men det ser ut til å være nokså tilfeldig uten noen tendens til økning eller minking i noen periode.
Årlig antall i den standardiserte høstperioden
Tilsynelatende har antallene økt fra 2011. Det er usikkert om dette er noen reell trend som skyldes en større eller hyppigere forekomst, eller om det kan skyldes at flere ankommer tidligere og dermed inn i den standardiserte overvåkingsperioden.
Fenologi høst
Den standardiserte høstperioden viser tydelig at en markert økning i antall individer i overgangen oktober november. De første funnene i september er gjort av 2 ind både i 2013 og 2014.
Lista Fuglestasjon
Fyrveien 6
NO-4563 Borhaug
post@listafuglestasjon.no Tlf: 949 86 793