Lista Bird Observatory Norsk Ornitologisk Forening
Norsk English
Only in English Only in English

News
Support us
Volunteer
Species list
Deviation
Log
Ringing numbers
Yearly totals
Abroad
About us
Volunteers 2019-2023
Volunteers 2015-2018
Recording area
Norwegian list
Accommodation
Guiding
Publications
2011-2024
1957-2010
Transport
Contact
Bird Obs Norway
Videos

Log in

Search the siteCommon Kestrel
Tårnfalk (Falco tinnunculus)


-


Tårnfalken er vanlig rovfugl som forekommer ved Lista Fyr året rundt. Tårnfalken er en smågnager spesialist, så antallene varierer betydelig fra år til år. Det er særlig under høsttrekket etter gode smågnager år at arten er tallrik. Tårnfalken sees gjerne der den "stiller" i luften over åpen mark. På gode dager kan mange sees utover i terrenget, men det er mindre enkelt å få noe klart bilde av det direkte trekket. De siger gjennom terrenget og ser ut til å jakte en del underveis. Tårnfalken hekker og overvintrer på Lista i beskjedene antall. Hoveddelen utgjør fugler på gjennomtrekk fra fjell og barskogsregionen i Skandinavia på vei til overvintring i Sør- og Mellom-Europa.Figur 1. Det totale antall tårnfalk som loggføres hvert år har normalt variert fra 50 til 500 i perioden 1990-2014. Det er relativt enkelt å se at antallet tårnfalk topper seg etter gode smågnagerår, slik som 2011 og 2014. Syklusen er gjennomgående på tre år, innimellom på fire. Denne treårssyklusen kan spores helt tilbake til 1996, med nye topper i 99, 02, 05/06, 08, 11 og 2014. Generelt virker bestanden stabil, men med de største toppene i slutten av perioden 1990-2014.Figur 2. I den totale oversikten der alle tårnfalkobservasjonene er fordelt gjennom året siden 1990, viser at tallene fra høsttrekket er dominerende. Denne toppen kulminerer i begynnelsen av september. En svak topp på våren viser også at denne perioden har fugler som trekker igjennom. Mens antallene på våren har makstall på 3-5 ind. kan antallet de beste dagene på høsten gå over hundre. 119 ind 6.sept. 2014 og 100 ind 10.sept. 2011 er de høyeste tallen fram til 2015.Figur 3. Antallet registrerte tårnfalk i den standardiserte vårperioden varierer fra 5-58 i perioden 1990-2014. På våren er det gjerne slik at toppene kommer året etter gode år på høsten. I tillegg til at antallet har økt etter smågnagertoppene, er det også mulig at fuglene fordeler seg mer, og holder seg lengre i lavlandet disse årene når det er dårlig med mat i høyereliggende strøk.Figur 4. Vårtrekket for hele perioden 1990-2014 har hatt en gjennomsnittlig mediandato 28.april. (midtre oransje strek). De første 10 % er på samme måte observert innen 6.april. (nedre strek). Det er en del variasjon fra år til år, men tilsynelatende ingen klar tendens til noe senere eller tidligere trekk i løpet av perioden. Heller ikke ser det ut til at det er noe system på om falkene trekker fortere opp i fjellet under gode hekkeår. Eksempelvis har de gode årene 2008 og 2014 et tidlig trekk, mens toppåret 2011 var blant de seineste.Figur 5. Vårtrekket går mer eller mindre i sin helhet innenfor vår standardiserte dekningsperiode. Antallet øker jevnt fra slutten av mars. Det er en markert topp i siste halvdel av april med en jevn nedgang gjennom mai. I hver ende av figuren er det et lavere nivå som indikerer at noen fugler overvintrer og noen hekker eller muligens bare oversomrer på Lista i dårlige hekkeår.Figur 6. Siden antallet fugler om høsten er betydelig høyere enn om våren, viser høsttallene stort sett det samme som figur 1., nemlig at antallet fluktuerer med en treårssyklus. Samtidig som det ikke er noen klar trend med tegn til økning eller minking utover dette.Figur 7. Høsttrekket for hele perioden 1990-2014 har hatt en gjennomsnittlig mediandato 12.september. (midtre oransje strek). De første 10 % er observert innen 25.august. (nedre strek) og 90 % er nådd 3.oktober. Det er en del variasjon fra år til år, men tilsynelatende ingen klar tendens til noe senere eller tidligere trekk i løpet av perioden. Generelt kan det se ut til at høsttrekket er mer synkronisert de gode årene (2008, 2011 og 2014) og at trekket disse årene går fortere unna.Figur 8. Figuren som viser høsttrekket i den standardiserte perioden har en markert form som viser økte antall med tårnfalk fra 1.august før det øker på fra midten av august til midt i oktober. Trekktoppen i første del av september er markert. Fra midten av oktober er det nok fortsatt noe fugl på trekk, men figuren tyder på at det er flere av disse som har blitt igjen for å overvintre.Lista Fuglestasjon
Fyrveien 6
NO-4563 Borhaug
post@listafuglestasjon.no Tlf: 949 86 793